Regulamin

Regulamin
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Akademii Kropelki”- projekcie edukacyjnym Wodociągów Krakowskich

Spis pojęć:
Organizator – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, zwany dalej MPWiK S.A.

Uczestnicy – uczniowie klas I – III szkół podstawowych pod opieką wychowawcy/nauczyciela, uprzednio zarejestrowani i biorący udział w zajęciach Akademii Kropelki.

Opiekun – wychowawca lub nauczyciel.

1. Udział w zajęciach „Akademii Kropelki” jest bezpłatny.

2. Warsztaty edukacyjne odbywają się w wyznaczonych przez Organizatora terminach w danym miesiącu. Terminarz jest dostępny na stronie internetowej „Akademii Kropelki” www.akademiakropelki.krakow.pl .

3.  Zgłoszenia i rejestracja grup odbywa się poprzez stronę internetową programu edukacyjnego „Akademia Kropelki” www.akademiakropelki.krakow.pl/rezerwacja/ .

4. Udział w zajęciach mogą brać tylko te grupy, które zarejestrowały się na stronie internetowej Organizatora i otrzymały potwierdzenie terminu uczestnictwa.

5. W zajęciach może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 dzieci.

6. Lista zostaje zamknięta po zarezerwowaniu ostatniego terminu. Lista z liczbą Uczestników biorących udział w zajęciach jest przekazywana Organizatorowi przed rozpoczęciem zajęć.

7. W przypadku zarejestrowania grupy, odstąpienie od udziału w zajęciach może nastąpić najpóźniej  7 dni przed zarezerwowanym terminem. Informacja o powyższym winna być przekazywana na adres e-mail: kropelka@mpwik.krakow.pl, wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.

9. Zajęcia dedykowane są tylko dla zorganizowanych grup szkolnych z województwa małopolskiego, pod opieką nauczycieli lub wychowawców. Zalecany wiek dzieci to 7-10 lat.

10. Miejscem warsztatów edukacyjnych są sale budynków MPWiK S.A. w Krakowie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany przy ulicy Księcia Józefa 299 w Krakowie.

11. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zorganizowaniu zajęć poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w ust. 10.

12. Podczas pobytu na terenie MPWiK S.A. w Krakowie Uczestnicy ściśle podporządkowują się regulaminowi i otrzymanym na miejscu instrukcjom.

13. Warsztaty edukacyjne „Akademia Kropelki” trwają ok. 1,5 godziny. Uczestnicy przybywają na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

14. Grupy biorące udział w zajęciach dojeżdżają na miejsce we własnym zakresie.

15. Liczba opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.

16. Opiekunowie przez cały czas trwania zajęć i pobytu dzieci na terenie MPWiK S.A. w Krakowie, sprawują nad nimi kontrolę i ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w grupie.

17. Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie audio podczas trwania warsztatów, mogą odbywać się tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować przerwanie zajęć.

18. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie zajęć i wykorzystania go przez MPWiK S.A.  w Krakowie w celach promocyjnych, będą wyrażane na osobnych  pisemnych formularzach. Zdjęcia i zapisy audio-wizualne mogą zostać użyte jedynie w materiałach promocyjnych MPWiK S.A. w Krakowie.

19. Rejestracja i zarezerwowanie udziału w zajęciach edukacyjnych „Akademii Kropelki” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.