Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych „Akademia Kropelki”

 

Spis pojęć:

Organizator − Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Uczestnicy − uczniowie klas I-III szkół podstawowych wraz z Opiekunami, uprzednio zarejestrowani i biorący udział w zajęciach edukacyjnych (dalej: zajęcia)
Opiekun − wychowawca lub nauczyciel sprawujący nadzór nad Uczestnikami
Prowadzący – osoba prowadząca zajęcia 
 

I. Postanowienia Ogólne 

 1. Udział w zajęciach „Akademia Kropelki” jest bezpłatny. 
 2. Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany ul. Księcia Józefa 299, 30-243 Kraków.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://akademiakropelki.krakow.pl/rezerwacja.html).
 4. Zajęcia dedykowane są tylko dla klas I-III szkół podstawowych, z województwa małopolskiego. Zalecany wiek dzieci to 7-10 lat.
 5. Przewidywany czas trwania zajęć: 90 min. Uczestnicy przybywają na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 
 6. W zajęciach może brać udział jedna klasa, licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 dzieci, jednakże z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 7. Prowadzący zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas trwania zajęć dzieci zostają pod opieką Opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 
 8. Liczba Opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.
 9. W Wodociągach Miasta Krakowa S.A. obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie klasy odbywa się poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://akademiakropelki.krakow.pl/rezerwacja.html). Szkoła dokonuje rezerwacji zajęć na daną godzinę w danym dniu.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora.
 3. Udział w zajęciach mogą brać tylko te klasy, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej do 7 dni przed zarezerwowanym terminem zajęć.

III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie zajęć w postaci fotografii, filmu, nagrań audio oraz ich wykorzystanie do celów wewnętrznych Uczestników, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz ogólnych zasad dotyczących utrwalania i publikowania wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do nakazania Uczestnikom usunięcia zdjęć przez nich opublikowanych, jeżeli nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami lub ogólnymi zasadami dotyczącymi publikowania wizerunku oraz nie są publikowane w dobrej wierze.  
 2. Organizator nie będzie utrwalał i wykorzystywał wizerunku dziecka bez uprzedniej, dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie zajęć i wykorzystania go przez Organizatora w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych, pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez Organizatora, na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora zgodnie z treścią udzielonej zgody. 
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku pytań w sprawie zajęć „Akademii Kropelki” prosimy o kontakt z Biurem Promocji  Wodociągów Miasta Krakowa S.A.,  tel. +48 12 620 32 51, e-mail: kropelka@wodociagi.krakow.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odwołać zajęcia.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu edukacyjnego „Akademia Kropelki”.
 8. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie lub niestosowanie się do zaleceń Organizatora może skutkować przerwaniem zajęć.
 9. Regulamin zajęć „Akademii Kropelki” jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora w zakładce Regulamin (https://akademiakropelki.krakow.pl/regulamin.html). 


Kraków, dnia 20.04.2022 r. 


Standardy Ochrony Małoletnich w Wodociągach Miasta Krakowa S.A.