Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych „Akademia Kropelki w Twojej szkole”

 

Spis pojęć:

Organizator − Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Uczestnicy − uczniowie klas I-III szkół podstawowych wraz z Opiekunami, uprzednio zarejestrowani i biorący udział w zajęciach edukacyjnych (dalej: zajęcia)
Opiekun − wychowawca lub nauczyciel sprawujący nadzór nad Uczestnikami
Prowadzący – osoba prowadząca zajęcia 
 

I. Postanowienia Ogólne 

 1. Udział w zajęciach „Akademia Kropelki w Twojej szkole” jest bezpłatny. 
 2. Zajęcia odbywają się w szkołach na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz raz w miesiącu na terenie powiatu krakowskiego.
 3. Zajęcia mogą się odbyć w godzinach 8.00-13.00 zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://akademiakropelki.krakow.pl/rezerwacja.html).Z uwagi na różne godziny lekcyjne w poszczególnych szkołach, godzina widoczna w formularzu rezerwacji może ulec zmianie. Po dokonaniu rezerwacji przez szkołę, Organizator będzie się kontaktować w celu doprecyzowania godziny rozpoczęcia zajęć. Planowane godziny rozpoczęcia zajęć: 8.00, 9.40, 11.20.
 4. Rezerwacja dotyczy od 2 do 3 zajęć przez jedną szkołę w danym dniu.
 5. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-III. Zalecany wiek dzieci to 7-10 lat.
 6. Przewidywany czas trwania zajęć: 2 x 45 min (90 min). 
 7. W zajęciach może brać udział jedna klasa, licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 dzieci, jednakże z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 8. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych lub w wyznaczonym przez Opiekunów miejscu na terenie szkoły np. świetlica, sala teatralna itp. z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć dla Uczestników oraz Prowadzącego.
 9. Szkoła zapewni Prowadzącemu możliwość podjazdu oraz parkowania samochodu na czas pobytu na terenie placówki (lub wskaże miejsce do bezpiecznego zaparkowania samochodu w pobliżu placówki).
 10. Prowadzący zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas trwania zajęć  dzieci zostają pod opieką Opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 
 11. Liczba Opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie grupy szkolnej/klasy odbywa się poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://akademiakropelki.krakow.pl/rezerwacja.html). Szkoła dokonuje rezerwacji zajęć na dany dzień (możliwość przeprowadzenia od 2 do 3 zajęć).
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora.
 3. Udział w zajęciach mogą brać tylko te grupy szkolne/klasy, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym w formularzu rezerwacji (adres szkoły). W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Opiekun  zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora,  telefonicznie lub mailowo, najpóźniej do 7 dni przed zarezerwowanym terminem zajęć.

III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie zajęć w postaci fotografii, filmu, nagrań audio oraz ich wykorzystanie do celów wewnętrznych Uczestników, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz ogólnych zasad dotyczących utrwalania i publikowania wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do nakazania Uczestnikom usunięcia zdjęć przez nich opublikowanych, jeżeli nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami lub ogólnymi zasadami dotyczącymi publikowania wizerunku oraz nie są publikowane w dobrej wierze.  
 2. Organizator nie będzie utrwalał i wykorzystywał wizerunku dziecka bez uprzedniej, dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie zajęć i wykorzystania go przez Organizatora w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych, pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez Organizatora, na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora zgodnie z treścią udzielonej zgody. 
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku pytań w sprawie zajęć „Akademii Kropelki w Twojej szkole” prosimy o kontakt z Biurem Promocji  Wodociągów Miasta Krakowa S.A.,  tel. +48 12 620 32 51, e-mail: kropelka@wodociagi.krakow.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odwołać zajęcia.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu edukacyjnego „Akademia Kropelki w Twojej szkole”.
 8. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie lub niestosowanie się do zaleceń Organizatora może skutkować przerwaniem zajęć.
 9. Regulamin zajęć „Akademii Kropelki w Twojej szkole” jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora w zakładce Regulamin (https://akademiakropelki.krakow.pl/regulamin.html). 


Kraków, dnia 24.09.2021 r.