Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych „Akademia Kropelki”

 
Spis pojęć:

Organizator – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, zwany dalej MPWiK S.A.

Uczestnicy – uczniowie klas I – III szkół podstawowych pod opieką wychowawcy/nauczyciela, uprzednio zarejestrowani i biorący udział w zajęciach Akademii Kropelki.

Opiekun – wychowawca lub nauczyciel.

1. Udział w zajęciach „Akademii Kropelki” jest bezpłatny.

2. Warsztaty edukacyjne odbywają się w wyznaczonych przez Organizatora terminach w danym miesiącu. Terminarz jest dostępny na stronie internetowej „Akademii Kropelki” www.akademiakropelki.krakow.pl .

3.  Zgłoszenia i rejestracja grup odbywa się poprzez stronę internetową programu edukacyjnego „Akademia Kropelki” www.akademiakropelki.krakow.pl/rezerwacja/ .

4. Udział w zajęciach mogą brać tylko te grupy, które zarejestrowały się na stronie internetowej Organizatora i otrzymały potwierdzenie terminu uczestnictwa.

5. W zajęciach może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 dzieci.

6. Lista zostaje zamknięta po zarezerwowaniu ostatniego terminu. Lista z liczbą Uczestników biorących udział w zajęciach jest przekazywana Organizatorowi przed rozpoczęciem zajęć.

7. W przypadku zarejestrowania grupy, odstąpienie od udziału w zajęciach może nastąpić najpóźniej  7 dni przed zarezerwowanym terminem. Informacja o powyższym winna być przekazywana na adres e-mail: kropelka@mpwik.krakow.pl, wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.

9. Zajęcia dedykowane są tylko dla zorganizowanych grup szkolnych z województwa małopolskiego, pod opieką nauczycieli lub wychowawców. Zalecany wiek dzieci to 7-10 lat.

10. Miejscem warsztatów edukacyjnych są sale budynków MPWiK S.A. w Krakowie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany przy ulicy Księcia Józefa 299 w Krakowie.

11. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zorganizowaniu zajęć poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w ust. 10.

12. Podczas pobytu na terenie MPWiK S.A. w Krakowie Uczestnicy ściśle podporządkowują się regulaminowi i otrzymanym na miejscu instrukcjom.

13. Warsztaty edukacyjne „Akademia Kropelki” trwają ok. 1,5 godziny. Uczestnicy przybywają na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

14. Grupy biorące udział w zajęciach dojeżdżają na miejsce we własnym zakresie.

15. Liczba opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.

16. Opiekunowie przez cały czas trwania zajęć i pobytu dzieci na terenie MPWiK S.A. w Krakowie, sprawują nad nimi kontrolę i ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w grupie.

17. Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie audio podczas trwania warsztatów, mogą odbywać się tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować przerwanie zajęć.

18. MPWiK S.A. w Krakowie nie będzie utrwalało i wykorzystywało wizerunku dziecka bez uprzedniej i dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie zajęć i wykorzystania go przez MPWiK S.A. w Krakowie w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez MPWiK S.A., na stronach internetowych MPWiK S.A., kanale YouTube oraz na firmowym koncie na portalu Facebook, zgodnie z treścią udzielonej zgody.

19. Rejestracja i zarezerwowanie udziału w zajęciach edukacyjnych „Akademii Kropelki” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 

Pobierz Regulamin (PDF)